Локус

*Локуси
Участъци ДНК, разположени в определено място в хромозомите. В случаите на анализи на бащинство и родство, се анализират локуси с различна дължина, по които се провежда сравнение.

днк анализ